Pro SVJ

Projekt Letňanských lentilek by měl být realizován na přibližně 300 pozemcích o celkové rozloze 150 000 m2. Přibližně 20% plochy jsou pozemky přilehlé k domům. Tyto pozemky převádí společnost CPI na jednotlivá SVJ za úhradu. Řada pozemků je již na SVJ převedena a o dalších se jedná.

Radní Jan Mikulecký, který je zároveň předsedou SVJ Místecká 453, připravil návrh na pronájem a využití pozemků patřících SVJ, který odsouhlasila Rada MČ dne 29/5/2012 v usnesení 207/11/12. Zástupci radnice si jsou vědomi, že jednání o převod pozemků mezi CPI a SVJ nejsou jednoduchá a výsledkem je úplatný převod, jehož cena je otázkou složitého kompromisu. Finanční možnosti městské částí nedovolují odkup pozemků ani úplatný pronájem. Radnice však nabízí revitalizaci a údržbu pozemků na vlastní náklady.

Budoucnost projektu Letňanských lentilek je velmi závislá na dohodě o jednotlivých pozemcích. Komunikace, chodníky a velké vnitroblokové pozemky, které ve velké většině patří různým společnostem, jsou řešeny bezúplatným převodem nebo dlouhodobým pronájem za symbolickou cenu 1 Kč.

Níže uvedené parametry pronájmu pozemků SVJ byly sestaveny tak, aby vyhovovaly v maximální možné míře všem SVJ, jejichž pozemky by měly být do projektu Lentilek zahrnuty. Protože se jedná o přibližně 75 SVJ a 150 pozemků byl zvolen univerzální přístup k návrhu smlouvy, která je postupně předkládána sdružením vlastníků. I přesto, že Radnice individuálně jedná s jednotlivými SVJ, je nutné udržet parametry smlouvy na jednotné úrovni a není možné je významně upravovat a individualizovat.

Jednání o pronájmu pozemků bylo zahájeno v květnu 2012 a lze očekávat, že smlouvy s SVJ budou uzavírány v průběhu dalších mnoha měsíců až let. I proto by měly být parametry pronájmu stabilní a jednotné, aby byla dodržena jistá férovost oproti smlouvám, které byly a budou uzavřeny dříve než jiné. Letňanské lentilky jsou globálním projektem, a proto je nutné se i na pronájem jednotlivých pozemků dívat v kontextu celého sídliště.

Návrh nájemní smlouvy obsahuje následující parametry pronájmu a užívání pozemků přilehlých k domům:

  1. SVJ je vlastníkem pozemku.
  2. Pozemek je zahrnutý do projektu Letňanských lentilek.
  3. Užívání pozemku je na 5 let s roční výpovědní dobou.
  4. Užívání pozemku je bezúplatné.
  5. MČ Praha 18 spravuje pozemek po celou dobu užívání a je povinna starat se o předmět nájmu s péčí řádného hospodáře, udržovat jej v řádném stavu a vzhledu.
  6. V případě, že je na pozemku komunikace nebo chodník, MČ spravuje tuto část podle zákona.
  7. SVJ může upravit zeleň na pozemku podle svého (zasadit květiny, stromy apod.). V takovém případě je pozemek nebo jeho upravená část ve správě SVJ.
  8. Smlouva je podkladem pro správní řízení jako souhlas účastníka (SVJ), a to za účelem vydání příslušného územního souhlasu, souhlasu s provedením stavby, územního rozhodnutí anebo stavebního povolení.

Pronájem pozemků je postupně sjednáván s SVJ, která jsou již vlastníky pozemků. Radnice monitoruje stav převodů a postupně zahajuje jednání se zástupci sdružení. SVJ jsou také oslovována v pořadí, které odpovídá fázování projektu.

Projekt Letňanských lentilek je existenčně závislý na přístupu jednotlivých SVJ. Celkovou revitalizaci sídliště je možné realizovat pouze v případě jednotného přístupu a souhlasu. Cílem radnice je získat pro Lentilky maximální podporu, která však s sebou přináší i akceptaci nutných kompromisů.

Share