Obecní kompost – moderní zpracování odpadu

compost_heart-wwwDnešní společnost je konzumní a právě to se odráží i v produkovaném množství komunálního odpadu. Jelikož neustále roste spotřeba každé osoby, stoupá přímou úměrou i množství odpadů. Objem odpadu, který končí na skládkách, lze snížit jeho tříděním, recyklací i biologickým zpracováním. Zatímco k třídění a recyklaci slouží v ulicích barevné kontejnery určené na papír, sklo a plasty, v oblasti bioodpadů máme stále značné rezervy. Právě oblast biologického zpracování umožňuje efektivně zpracovat biologicky rozložitelný odpad (BRO), který tvoří téměř polovinu z celkového objemu komunálního odpadu.

Zájem o zpracování organických odpadů roste a neustále se hledají nová řešení týkající se způsobu nakládání s biologickým odpadem (BO). Nejznámější a nejstarší recyklační technologií pro zpracování bioodpadu je kompostování, díky kterému lze získat kvalitní hnojivo, jež rychlým způsobem obnovuje úrodnost i kvalitu půdy. Při kompostování dochází k přeměně organických látek stejným způsobem jako v půdě, ale lze tuto přeměnu technologicky ovládat a získat co největší množství humusu v co nejkratším čase. Výhodami kompostování jsou: nízké ekonomické náklady, půda bohatá na živiny, lepší zpracovatelnost půdy a samotná hygienizace odpadů, protože v průběhu kompostovacího procesu hynou patogenní organismy ohrožující zdraví lidí i zvířat. Pokud není bioodpad správně vytříděn a zpracován a je svážen na skládku, způsobuje značné komplikace ve formě toxických výluhů, nepříjemného zápachu i vzniku skleníkových plynů (metan, oxid uhličitý).

Popelnice

Za bioodpady, které tvoří významnou část komunálního odpadu, jsou odpovědné právě obce jako veřejnosprávní korporace a územní samosprávné společenství občanů. V obcích se sběr bioodpadu koncentruje do třech základních zdrojů, kterými jsou bioodpad z údržby veřejných ploch (obecní kompostování), bioodpad z kuchyní a bioodpad občanů. Sběr bioodpadu z údržby veřejných ploch je především sběrem odpadu z údržby zeleně. Pravidelná údržba veřejných ploch patří mezi práce, které se nejvíce provádějí v období vegetačního klidu. Při sekání trávy, odstraňování starých rostlin, hrabání listí, prořezávce stromů a keřů vzniká velké množství hmoty, která je vhodná k přeměně na kvalitní kompost. Veřejnou zelení se pro účely komunitního kompostování rozumí parky, lesoparky, sportoviště, dětská hřiště a veřejně přístupné travnaté plochy v intravilánu obce. MČ má biologicky rozložitelné odpady, které potřebuje zpracovat a nyní si klade otázku – jak s tímto materiálem naložit?

cyklus

Každý rok se radnice snaží občany Letňan do sběru bioodpadu a tedy recyklace zainteresovat, a to umístěním velkokapacitních kontejnerů na vyhrazených místech v Letňanech. Do těchto velkokapacitních kontejnerů mají lidé možnost vhazovat bioodpad ze zahrad (posekanou trávu, shrabané listí, větve stromů, spadané ovoce aj.) a také odpad z domácností (kuchyňský odpad rostlinného charakteru). Bohužel se vedle lidí, kteří tuto možnost uvítali a zelený odpad do kontejnerů vhazovali, objevili také lidé, díky nimž se začaly mezi biologicky rozložitelným odpadem (BRO) objevovat sedací soupravy, elektrospotřebiče, staré koberce a mnoho dalšího. Ve finále přinesly velkokapacitní kontejnery pro sběr bioodpadu více práce než užitku, neboť MČ musela řešit a hradit likvidaci tohoto materiálu. Z těchto důvodů se rozhodla kontejnery pro sběr bioodpadu zrušit. Stává se tedy, že lidé posekanou trávu vhazují na pole nebo mezi keře a větvě pálí doma na zahradách, čímž obtěžují své sousedy.

V současnosti se nabízí možnost zpracování „zeleného“ odpadu využitím malé kompostárny, která se jeví jako optimální. Záměrem MČ je vybudovat malou obecní kompostárnu, ve které bude BRO řádně roztříděn a zpracován, a jejíž provoz bude mít obec ve vlastní režii. Právě ve využívání kompostu obyvateli spatřuje MČ obrovskou výhodu – místní obyvatelé Letňan by tak přispívali k recyklaci, byli by více zainteresováni do sběru bioodpadu, jeho svozu do kompostárny a mohli by napomoci jejímu lepšímu fungování (např. odevzdáváním neznečištěných rostlinných zbytků). MČ předpokládá, že nově vytvořený „zelený“ kompost bude používán k údržbě a obnově veřejné zeleně a nadbytek bude poskytován zdarma občanům Letňan, aby jej mohli využít na své zahrady či předzahrádky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pokud takováto spolupráce bude fungovat, osvědčí se, a lidé budou BRO recyklovat, je radnice připravena zabývat se myšlenou odděleného sběru bioodpadu, tj. zakoupit a umístit malé sběrné nádoby přímo v zástavbě, což by bylo pro obyvatele pohodlnější.

Dnes se veškerý „zelený“ odpad odváží na vymezený prostor, deponii, kde se neustále hromadí. Díky neodbornému nakládání s tímto odpadem dochází k hromadění posekané trávy, listí, větví stromů a keřů, kde tlejí a není z nich žádný užitek. Protože je údržba veřejné zeleně nezbytná, je třeba cíleně zahájit vyčištění deponie a začít „zelený“ odpad zpracovávat.

Parcela533-1Deponie, parcela č. 533/1 v KN, je pod správou MČ Prahy 18. Z celkové plochy, která čítá 5 900 m2, je aktuálně využívána zhruba 1/4, zbytek plochy je porostlý keři a stromy. Plocha v místě využívání je zcela/částečně vybetonovaná (panely) a hromadí se zde posekaná tráva z obecních pozemků a větve z prořezávky stromů a keřů. Celý pozemek je oplocen pletivem, které je v mnoha místech zborcené a lze tak na pozemek vniknout i přes zavřenou bránu (řetěz a zámek). Zcela chybí přívod vody a elektřiny.

Zpracovala: Jana Mikulecká

Share
Příspěvek byl publikován v rubrice Základní informace a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zadejte správnou hodnotu/slovo *